Avís Legal

 

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA TERRITORIAL DE BARCELONA es compromet a adoptar una política de confidencialitat i Protecció de Dades, amb l'objecte de protegir la privacitat de la informació personal obtinguda a través de la seva plana Web i de conformitat amb allò que s'ha establit en la normativa vigent relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) i la resta de normes de desplegament.

No obstant, LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA TERRITORIAL DE BARCELONA es reserva el dret de modificar les Normes de Confidencialitat i Protecció de Dades que a continuació es detallen a fi d'adaptar-les a novetats legislatives, jurisprudencials, tècniques o totes aquelles que li permetin oferir millors serveis i continguts, amb la qual cosa s'aconsella revisar aquestes normes periòdicament. En els dits supòsits LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA TERRITORIAL DE BARCELONA anunciarà en aquesta web els canvis introduïts amb antelació a la seva posada en pràctica.

Està sota les normes de Confidencialitat i Protecció de Dades tota aquella informació personal que l'usuari inscriu lliure i voluntàriament a LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA TERRITORIAL DE BARCELONA .
La visita de la plana Web no suposa per a l'usuari la transmissió de cap informació de caràcter personal o sobre si mateix. En el cas que l'usuari facilités algun tipus d'informació a través del correu electrònic LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA TERRITORIAL DE BARCELONA garanteix que aquesta serà utilitzada únicament conforme a la finalitat per a la qual van ser facilitats.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats, dels que sigui responsable LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA TERRITORIAL DE BARCELONA, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos a fi que puguin ser utilitzats per la mateixa per a les activitats pròpies del seu objecte social. La dita incorporació i posterior tractament de les dades es durà a terme conforme a la legislació espanyola de protecció de Dades de Caràcter Personal.

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA TERRITORIAL DE BARCELONA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los d'acord amb allò que s'ha establit pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, d'11 de juliol. En aquest sentit, LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA TERRITORIAL DE BARCELONA ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives per aconseguir els nivells de seguretat de protecció de les Dades personals legalment requerits, tot això de cara a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades personals facilitades.

No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitat las mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables i per tant no s'està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA TERRITORIAL DE BARCELONA ja que ella hi ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades a mesura que determina la llei.

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA TERRITORIAL DE BARCELONA reconeix als usuaris els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició a les seves dades que podran exercitar al seu domicili, mitjançant comunicació escrita contenint: Nom, Cognoms, fotocòpia del D.N.I o document acreditatiu, petició raonada que es concreta la sol·licitud i domicili als efectes de notificacions. La dita comunicació haurà de dirigir-la a:

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA TERRITORIAL DE BARCELONA
C/VIA LAIETANA, NÚM. 4, 3a (08003)  Barcelona.

 

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA TERRITORIAL DE BARCELONA no transmetrà la informació confidencial a tercers si no és per complir adequadament amb la prestació de serveis sol·licitats i sempre que la mateixa resulti imprescindible, o quan hagi estat requerida per ordre judicial o legal, o per protegir els drets de propietat o altres drets de LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA TERRITORIAL DE BARCELONA. L'acceptació de l'usuari perquè puguin ser cedits les seves dades en la forma establida en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable sense efectes retroactius conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.

 


 


 

Si tens problemes per visualitzar alguns arxius d'aquesta web en format Pdf, és provable que no tinguis instal·lat el programa Acrobat Reader que serveix per visualitzar els arxius en format Pdf. Des d'aquí podràs descarregar-te el programa Gratuïtament.

Descarregar Acrobat Reader