La Junta Directiva.Articles

FCC Territorial de Barcelona
LES ZONES DE SEGURETAT

Per: MONTSE ROMEO 13/11/2009


Ja estem en una altre temporada de caça i tots tenim ganes de seguir gaudint d’aquest esport amb el respecte que es mereix, i amb el compromís de donar compliment a la normativa vigent sobre la matèria, per assegurar la seva sostenibilitat i el futur dels caçadors catalans.

En la practica de l’activitat cinegètica una de les infraccions administratives més comunes és l’ús indegut de les armes en les zones de seguretat, tipificada en l’article 43.1.h) de la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de Caça i sancionada d’acord amb el que preveu la Disposició Derogatòria Única del Codi Penal amb una multa de 300, 51 a 3.005,06 euros i la retirada de la llicència de caça, o de la facultat per obtenir-la, per un període de dos a cinc anys.

Convé recordar que són zones de seguretat aquelles en les quals s’han d’adoptar mesures preventives especials encaminades a garantir l’adequada protecció de les persones i dels seus béns.

En conseqüència, és consideren zones de seguretat, les vies i camins d’ús públic, les vies pecuàries, les vies fèrries, les aigües públiques inclosos els seus cabdals i marges, els canals navegables, els nuclis urbans i rurals, zones habitades i les seves proximitats, les viles, edificis habitables aïllats, jardins i parcs d’ús públic, els recintes esportius, i d’altres que siguin declarats com a tals per a garantir la seguretat de les persones i els seus béns. Tampoc ens hem d’oblidar que l’administració pot declarar una zona de seguretat per a major efectivitat en la seva protecció.

En l’article 15 del Reglament de Caça estableix les prohibicions i condicions especifiques per a cada cas en concret, però amb caràcter general, es prohibeix disparar en direcció a aquestes zones sempre que el caçador no es trobi separat d’elles per una distància superior a la que pugui arribar el projectil o que la configuració del terreny entremig sigui de tal forma que resulti impossible abatre la zona de seguretat.

Davant de tot això i entrant a analitzar concretament l’ús indegut de les armes en les zones de seguretat que, com anteriorment s’ha assenyalat, ocupa el volum més elevat d’expedients sancionadors, hem de ressaltar que segons el que prescriu l’article 33.8 també del Reglament de caça, es considera que les armes estan disposades per a caçar quan es porten desenfundades i carregades. Per tant, amb la intenció d’evitar ser denunciats per els Agents de l’autoritat, quan s’estigui travessat una zona de seguretat, per exemple un camí d’us públic, haurem de portar l’arma enfundada i descarregada, o bé, quan ens disposen a descansar o estem fent l’esmorzar, que són casos molt freqüents.

Al respecte hem de tenir en compte, la reiterada jurisprudència que existeix en relació a la interpretació d’aquesta infracció. Així els tribunals declaren que quan l’arma de caça està carrega i muntada, està preparada per un ús immediat i per tant, s’incorre en la infracció encara que no s’hagi efectuat cap tret amb l’arma. I continuen, per diferenciar, entre l’acció de perseguir, buscar, atreure o acorralar les peces de caça, de la de l’acta final de la captura de la peça. L’ús de l’arma de caça es produeix sense resultar necessari que s’hagi disparat i cobrat peça o no. La infracció es configura, d’aquesta manera , com una mera activitat o de perill potencial. Si a més es dispara l’arma i es produeix danys o lesions, podríem trobar-nos davant un concurs d’infraccions administratives, sense perjudici de la responsabilitat penal derivada.


 Últims Articles d'Opinió:

  LES COLLES I EL CAP DE COLLA MONTSE ROMEO 07/02/2013

  Capreolus capreolus EDUARD MELERO 16/06/2012

  Abeuradors Instal•lació i Manteniment SANTI FERRON 05/11/2010

  Certificat d'inscripció per silenci administratiu positiu MONTSE ROMEO 21/10/2010

  Les Zones de Seguretat MONTSE ROMEO 13/11/2009


 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA
Vía Laietana, 9 4t 3a 08003 - Barcelona
Tel. 93 2682307 Fax. 93 2682927
E-mail: info@fedecazabarcelona.com