La Junta Directiva.Articles

FCC Territorial de Barcelona
CERTIFICAT D'INSCRIPCIÓ PER SILENCI ADMINISTRATIU POSITIU

Per: MONTSE ROMEO 21/10/2010


D’acord amb l’article 26 del Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya el termini d’inscripció d’un acte al Registre serà de tres mesos des de la recepció de la sol•licitud.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat resolució expressa, es podrà entendre com estimada la sol•licitud d’inscripció, sempre que aquest termini no s’hagi interromput per un defecte formal en la sol•licitud o en la documentació que s’acompanya.

D’acord amb el que disposa l’article 43.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, els actes administratius produïts per silenci es poden fer valer tant davant l’administració com davant qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.

Tenen efectes des del venciment del termini màxim en què s’hagi de dictar i notificar la resolució expressa sense que aquesta s’hagi produït, i la seva existència pot ser acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret inclòs el certificat acreditatiu del silenci produït que s’haurà d’emetre en el termini màxim de quinze dies.

En conseqüència, quan el Registre en el termini de tres mesos des de la recepció de la sol•licitud de la inscripció de l’acte no ha notificat a la societat la resolució expressa, es pot sol•licitar un certificat d’acreditatiu del silenci positiu per tal d’acreditar que s’ha procedit a donar compliment a l’adequació estatutària o a la renovació dels càrrecs de la Junta directiva.


 Últims Articles d'Opinió:

  LES COLLES I EL CAP DE COLLA MONTSE ROMEO 07/02/2013

  Capreolus capreolus EDUARD MELERO 16/06/2012

  Abeuradors Instal•lació i Manteniment SANTI FERRON 05/11/2010

  Certificat d'inscripció per silenci administratiu positiu MONTSE ROMEO 21/10/2010

  Les Zones de Seguretat MONTSE ROMEO 13/11/2009


 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA
Vía Laietana, 9 4t 3a 08003 - Barcelona
Tel. 93 2682307 Fax. 93 2682927
E-mail: info@fedecazabarcelona.com