La Junta Directiva.Articles

FCC Territorial de Barcelona
ABEURADORS INSTAL•LACIÓ I MANTENIMENT

Per: SANTI FERRON 05/11/2010


L’aigua és essencial per la supervivència de totes les formes de vida conegudes, tant del regne animal com vegetal. Sense aigua no hi ha vida.

El 71% de la superfície terrestre està coberta d’aigua però localitzada principalment en els mars i els oceans en un 96,5% el total. La resta, es distribueix el 1,74% en els casquets polars, els 1,72% en les glaceres continentals i el 0,04% es reparteix en ordre decreixent entre llacs, humitat del terreny, atmosfera, embassaments, rius i essers vius.

Malgrat tot l’accés a l’aigua potable no és gens fàcil. El medi natural es troba sovint amb un dèficit de disponibilitat d’aigua provocat per:
• Desordres d’ordre climàtic: irregularitat de la distribució de les pluges al llarg de l’any amb períodes de sequera més llargs.
• Pèrdua de recursos hídrics naturals: l’abandonament del mon rural i la mecanització agrària a comportat la pèrdua de rierols, fonts i basses.
• Contaminació per abocaments d’origen domèstic, industrial i agrari.

Un hàbitat natural òptim ha de tenir punts d’aigua, tant permanents com temporals, repartits el mes uniformement possible.

A la nostra àrea de caça podem actuar per esmorteir les mancances d’aigua:

• Recuperant els punts d’aigua naturals: desbrossant l’entorn de rierols per fer-lo accessible a la fauna, recuperació de fonts i sanaixement de basses.
• Instal•lant punts d’aigua artificials: essent l’aigua un recurs imprescindibles per tota la fauna en general, a on la naturalesa no la proporciona haurem de facilitar-la mitjançant abeuradors o basses de formigó.

Al llarg dels anys tant el sector industrial cinegètic com els gestors d’àrees de caça han dissenyat diferents tipus d’abeuradors amb sistemes i materials diversos. Les bones i les males experiències han acabat decantant les preferències cap els abeuradors de formigó armat. Ens centrarem doncs en un d’aquests abeuradors sense menysprear d’altres sistemes.

Característiques de l’abeurador:

Material: formigó armat donat que és un material dur, resistent, econòmic i fàcil de netejar.

Cos de l’abeurador format per tres parts:
• el dipòsit: gruix mínim de les parets de 5 cm que permetrà mantenir l’aigua fresca i neta. Amidaments de 50 cm x 50 cm x 60 cm.
• la boia: la seva funció és la de mantenir constant el nivell de l’aigua a l’abeurador. Ha d’estar ben protegida però al mateix temps accessible. És la principal causa de problemes de mal funcionament.
• la pica: amb capacitat suficient per beure els animals però reduïda per evitar l’evaporació o l’ofegament dels polls.

Tapa: té que sobresortir suficientment de la cisterna i sense ser del tot plana ha de permetre la recollida de l’aigua de la pluja. Una reixa de cert inoxidable, en el centre, filtra l’aigua abans d’emmagatzemar-la en el dipòsit. Amidament de 80 x 80 cm

Capacitat: 80 litres d’aigua.

Pes: 156 kg el cos de l’abeurador i 62 kg la tapa. Si aquest considerable pes dificulta la seva instal•lació en contra partida el protegeix de les visites del senglar i dels vianants oportunistes.

Instal•lació:
Convé planificar una distribució racional dels abeuradors en funció dels hàbitats i l’orografia de l’àrea de caça atenent els següents criteris:

• Xarxa viaria de camins que permetin l’accés per instal•lar-los, i fer-ne el manteniment amb facilitat.
• Àrea de campetx de les espècies cinegètiques. Zones d’arbrat properes a les zones de conreu.
• Orientació nord per protegir-lo del sol minimitzant l’evaporació i la formació d’algues.
• Situació respecte als punts d’aigua naturals.
• Desbrossament del entorn, si cal, per evitar l’aguait de depredadors terrestres. Evitar la presència propera d’arbres secs o d’estructures que facilitin l’actuació d’aus rapinyaires tant diürnes com nocturnes.
• Anivellar el terreny per optimitzar la recollida d’aigua de pluja.

En general, cal buscar zones de vegetació natural properes als camps de conreu i que permetin la integració dels abeuradors a l’entorn. A ser possible instal•larem els abeuradors a una distància lineal entre ells de 500 m i a igual distància del punt d’aigua natural mes proper.

Manteniment:

Si la instal•lació d’abeuradors és aconsellable, encara ho és més el seu manteniment en perfecta estat sanitari.
L’aigua pot actuar com a transmissor de malalties, principalment produïdes per bactèries, virus i protozous intestinals.
Un cop l’any convé renovar totalment l’aigua, per exemple el mes de març. Aprofitarem aquest moment per netejar a fons l’abeurador fregant amb un raspall dur les parets interiors del dipòsit i la pica.
Un bon producte desinfectant és el clor, llegiu, apta per la potabilització de l’aigua, que actua destruint o inhibint els organismes patògens.
Per emplenar l’abeurador el mes pràctic és recorre a la xarxa urbana, donat que aquesta aigua ja ha estat tractada.
Si no estem segurs de la qualitat de l’aigua podem afegir-hi algun producte comercial en que la matèria activa sigui el peròxid d’hidrogen, mes conegut com a aigua oxigenada, que actua alliberant oxigen que destrueix els microorganismes patògens.
A l’època de mes calor revisarem el nivell del dipòsit, netejarem la pica amb un raspall fins a buidar l’aigua per que en torni a sortir de neta.
Amb un kit per piscines podem mesurar el ph que ha d’estar entre el 4,5 i 5,5. A valors mes elevats podem acidificar l’aigua amb àcid acètic, vinagre, a raó del 1% (1litre de vinagre per 100 litres d’aigua).

En resum, podem afirmar que la instal•lació d’ abeuradors és recomanable per totes les zones càlides mediterrànies però que encara és més important el seu manteniment. Essent l’aigua tant necessària el que aconseguim es augmentar els espais vitals disponibles per les espècies per alimentar-se i reproduir-se de manera satisfactòria.
No és menys important que la resta de la fauna present a la nostra àrea de caça també es veurà beneficiada per aquesta actuació dels caçadors.


 Últims Articles d'Opinió:

  LES COLLES I EL CAP DE COLLA MONTSE ROMEO 07/02/2013

  Capreolus capreolus EDUARD MELERO 16/06/2012

  Abeuradors Instal•lació i Manteniment SANTI FERRON 05/11/2010

  Certificat d'inscripció per silenci administratiu positiu MONTSE ROMEO 21/10/2010

  Les Zones de Seguretat MONTSE ROMEO 13/11/2009


 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA
Vía Laietana, 9 4t 3a 08003 - Barcelona
Tel. 93 2682307 Fax. 93 2682927
E-mail: info@fedecazabarcelona.com