Legislació

En el següent apartat trobaràs articles, decrets, lleis, projectes de llei, etc. que afecten les armes, Federació, caça, fauna, societats, etc.


 

Total Documents Publicats: 68

DECRET 56/2014 HOMOLOGACIÓ DE MÈTODES DE CAPTURA EN VIU DEPREDADORS
Categoria:CAÇA
Data Publicació:24/04/2014
DECRET 56/2014, de 22 d'abril, relatiu a l'homologació de mètodes de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores i l'acreditació de les persones que en són usuàries.
Mes Informació (Format PDF )

 

LEY 6/2014, DE 7 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL
Categoria:FAUNA
Data Publicació:08/04/2014
Disposición adicional novena. Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas. Será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél.
Arxiu en Castellà Mes Informació (Arxiu en castellà)
Mes Informació a l'Enllaç

 

ORDRE AAM/89/2014. TAXES VIGENTS
Categoria:CAÇA
Data Publicació:01/04/2014
ORDRE AAM/89/2014, de 24 de març, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents corresponents als procediments tramitats al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, limentació i Medi Natural.
Mes Informació (Format PDF )

 

PUBLICADA RESOLUCIÓ DE VEDES 2014/2015
Categoria:CAÇA
Data Publicació:28/03/2014
RESOLUCIÓ AAM/669/2014, de 21 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2014-2015 en tot el territori de Catalunya.
Mes Informació (Format PDF )

 

REAL DECRETO 630/2013. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
Categoria:ANIMALS
Data Publicació:02/09/2013
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.
Arxiu en Castellà Mes Informació (Arxiu en castellà)

 

SOL•LICITUD D'AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL DE CAÇA MAJOR I/O MENOR PER DANYS
Categoria:GESTIÓ SOCIETATS
Data Publicació:11/07/2013
Existència de nova normativa (2012) i procediments que permeten fer, legalment, la captura de conills o altres especies de major o menor; cinegètiques i no protegides: tórtora turca, gaig,., en cas de danys a l’agricultura o a altres espècies cinegètiques, a la ramaderia,
Mes Informació (Format PDF )

 

ZONES DE SEGURETAT. DISTANCIES
Categoria:CAÇA
Data Publicació:17/06/2013
En aquestes zones és prohibida la utilització d’armes de foc o l’exercici de la caça. També és prohibit disparar en direcció a aquestes zones sempre que els caçadors no es trobin a una distància més gran que la que puguin abastar els projectils,
Mes Informació (Format PDF )

 

RESOLUCIÓ DE VEDES 2013/2014
Categoria:CAÇA
Data Publicació:18/03/2013
RESOLUCIÓ AAM/531/2013, d’11 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2013-2014 en tot el territori de Catalunya.
Mes Informació (Format PDF )

 

REGLAMENT DE LA PRÀCTIVA ESPORTIVA OCELLAIRE.
Categoria:OCELLAIRES
Data Publicació:31/01/2013
El present reglament té com finalitat la de regular la pràctiva de la disciplina esportiva ocellaire, dintre de l'àmbit territorial de tot Catalunya. Aprovat en Assemblea de la FCC des de l'any 2012.
Mes Informació (Format PDF )

 

PÒSTER DE BATUDA DEL SENGLAR
Categoria:GESTIÓ SOCIETATS
Data Publicació:20/11/2012
Poster en la campanya de sensibilització i respecte per les batudes de senglar. Grandaria A-3.
Mes Informació (Format PDF )

 

 S'estan mostrant documents del 21 al 30 d'un total de 68

 

Primera Plana Anterior Plana Següent Plana Última Plana